We preach Christ crucified

നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ​ദാസനേ...

നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ​ദാസനേ... നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ​ദാസനേ...

Power Vision 8:30 PM